• Lönerna väntas ha ökat med 2,7 procent i maj 2022 jämfört med maj 2021. Det är i linje med den löneökningstakt som rådde i Sverige innan pandemiutbrottet 2020.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedöms öka med knappt 2 procent i årstakt under de återstående månaderna fram till och med mars 2023.
  • Konsumentpriserna ökade med 7,2 procent i maj, vilket innebar att reallönerna minskade med 4,5 procent jämfört med samma månad i fjol.