• Lönerna förväntas ha ökat med 4 procent i augusti 2023 jämfört med augusti 2022. Denna bedömning baseras på en statistisk modell som tar hänsyn till retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten, vilken var 3,5 procent.
  • Osäkerheten i modellens skattning är generellt sett större för de första utfallen under vår- och sommarmånaderna under stora avtalsår, eftersom retroaktiv lön dröjer längre. Dessutom är osäkerheten om det definitiva utfallet förhöjd detta år, särskilt i offentlig sektor.
  • I flera branscher var den centralt avtalade löneökningstakten 4,1 procent i augusti. Enligt vår preliminära bedömning ökade de centralt avtalade lönerna inom hela ekonomin med 3,9 procent jämfört med förra året.
  • Inflationen exklusive ränteförändringar (KPIF) var 4,7 procent i augusti. Reallönen minskade därmed med 0,7 procent jämfört med föregående år. Det är den långsammaste nedgången av reallönen sedan november 2021. Det senaste årets stigande räntor innebar dock att reallönerna minskade med 3,5 procent om ränteeffekterna inkluderas i konsumentprisindex (KPI).