En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, kollektivavtalsförhandlingar, konflikter och lagstiftning.

Detta är den 16:e rapporten sedan Medlingsinstitutet inrättades.

År 2016 var ett år med ett stort antal förhandlingar om kollektivavtal på riksnivå. Medlingsinstitutet fick in rapporter om 498 tecknade kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Avtalen omfattade cirka 2,7 miljoner löntagare. Under året tillsattes medlare i 25 förbundsförhandlingar. Totalt gick 10 417 arbetsdagar förlorade på grund av stridsåtgärder.

Ovanstående kan man läsa mer om i årsrapporten liksom bland annat att

  • en svag krona har bidragit till att den svenska industrins konkurrenskraft inte försämrats de senaste åren, men att lågkonjunkturen i omvärlden påverkat svensk industriproduktion och export
  • reallönen fortsätter öka
  • den genomsnittliga lönen i Sverige år 2015 var 32 000 kronor. Siffror för 2016 presenteras i juni 2017.
  • en förklaring till den minskande löneskillnaden mellan kvinnor och män är att skillnaden mellan könen minskar bland de högst avlönade
  • bland dem som fick en procentuellt högre löneökning än medianen från 2014 till 2015 fanns förhållandevis fler unga, lågavlönade och kvinnor
  • den exportberoende sektorns avtal blev normerande också under år 2016
  • den fackliga organisationsgraden i Sverige är fortsatt hög i en internationell jämförelse,men nedgången i Sverige är också den stor jämfört med andra länder.