År 2013 var, trots en omfattande avtalsrörelse, ett fredligt år på arbetsmarknaden när det gäller utbrutna konflikter – ett gott betyg åt hur lönebildningen fungerar. Några tydliga tendenser har framträtt under 2013. Bland de träffade kollektivavtalen om löner och allmänna villkor ökar antalet ”sifferlösa” avtal liksom tillsvidareavtalen. En annan trend är en ökande beredvillighet från en del av arbetsmarknadens parter att avstå från makt. Ett tecken på det är upprepade krav på att Medlingsinstitutet ska spela en mer aktiv roll för att åstadkomma jämställda löner. Ett annat tecken är de diskussioner som förs om allmängiltigförklaring av kollektivavtal inom transport- och byggsektorerna. Att parter söker stöd hos staten och politikerna är ett avsteg från den svenska modellen som kan oroa dem som månar om parternas ansvar för en väl fungerande lönebildning. De treåriga avtalen som blev resultatet av 2013 års förhandlingar ger tid för eftertanke och fredliga kontakter mellan parterna. Det är ett tillfälle som om det förvaltas väl kan leda till en positiv utveckling av den svenska arbetsmarknadsmodellen.