Årets rapport, som bygger på data insamlade i september och november 2012, visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män för hela arbetsmarknaden år 2012 var 13,9 procent. Om man genom så kallad standardvägning tar hänsyn till yrke, sektor, utbildningsnivå, arbetstid och ålder kvarstår en oförklarad löneskillnad på 6,1 procent. Använder man i stället en så kallad regressionsanalys kan man redovisa betydelsen av olika faktorer, där yrke är den viktigaste. Vilken metod man använder beror på vad man vill belysa. Medlingsinstitutet tillhandahåller underlag, men framhåller inte det ena beräkningssättet framför det andra.

Det står i alla fall klart att löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat i alla sektorer mellan 2005 och 2012 oberoende av mätmetod. Den ovägda löneskillnaden har minskat med mellan 2,2 och 5,4 procentenheter, beroende på sektor och väger man ihop samtliga sektorer är minskningen 2,4 procentenheter. Den standardvägda skillnaden har under samma period minskat med mellan 0,2 och 1,8 procentenheter, beroende på sektor. För samtliga sektorer är minskningen 0,7 procentenheter.

Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om kvinnors och mäns matchning på arbetsmarknaden.