• Lönerna förväntas ha ökat med 4,1 procent i september 2023 jämfört med september 2022. Bedömningen baseras på en statistisk modell som förutser hur mycket retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten som var 3,8 procent.
  • Det råder förhöjd osäkerhet om den definitiva löneökningstakten i hela ekonomin. Det beror delvis på att retroaktiv lön tar längre tid att betala ut i offentlig sektor än i privat sektor. Dessutom omfattas fler anställda i offentlig sektor av kollektivavtal utan angivna löneökningar.
  • Enligt Medlingsinstitutets bedömning ökade de centralt avtalade lönerna i september med 3,9 procent jämfört med september förra året.
  • I september låg inflationen exklusive ränteförändringar (KPIF) på 4 procent. Därmed var reallönerna i princip oförändrade, med en ökning på endast 0,1 procent jämfört med föregående år. Men på grund av det senaste årets stigande räntor minskade reallönerna med 2,4 procent om man inkluderar ränteeffekterna i konsumentprisindex (KPI).