• Lönerna väntas ha ökat med 3,1 procent i december 2022 jämfört med december 2021.
  • För helåret 2022 har lönerna därmed ökat med i genomsnitt 2,7 procent. Sedan de lokala lönerevisionerna i april och maj har dock löneökningstakten uppgått till i genomsnitt 3 procent.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedöms ha ökat med 2 procent i årstakt i december. Det innebär en skillnad på en procentenhet mellan faktiska och avtalade löner under samma månad.
  • Den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 7procent jämfört med förra året. Beaktas effekterna från boränteförändringar minskade den genomsnittliga reallönen per timme med 9,2 procent.