En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, kollektivavtalsförhandlingar, konflikter och lagstiftning.

Detta är den 17:e rapporten sedan Medlingsinstitutet inrättades.

År 2017 var ett år med ett stort antal förhandlingar om kollektivavtal på riksnivå. Medlingsinstitutet fick in rapporter om 497 tecknade kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Avtalen omfattade cirka 2,3 miljoner löntagare. Under året tillsattes medlare i 15 förbundsförhandlingar, men inte i någon av dessa förhandlingar gick några arbetsdagar förlorade på grund av stridsåtgärder.

Ovanstående kan man läsa mer om i årsrapporten liksom bland annat att

  • industrins avtal blev treåriga med ett avtalsvärde på 6,5 procent
  • dessa avtal fick brett genomslag och blev normerande i avtalsrörelsen 2017
  • en svag krona har bidragit till att den svenska industrins konkurrenskraft inte försämrats de senaste åren, men att lågkonjunkturen i omvärlden påverkat svensk industriproduktion och export
  • reallönen fortsätter öka liksom sysselsättningen
  • den genomsnittliga lönen i Sverige år 2016 var 32 800 kronor. Siffror för 2017 presenteras i juni 2018.
  • den fackliga organisationsgraden i Sverige är fortsatt hög i en internationell jämförelse, men nedgången i Sverige är också den stor jämfört med andra länder.