• Lönerna förväntas ha ökat med 4,4 procent i december 2023 jämfört med december 2022. Bedömningen baseras på en statistisk modell som förutser hur mycket retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten på 4,1 procent.
  • Enligt Medlingsinstitutets bedömning ökade de centralt avtalade lönerna i hela ekonomin med 4 procent i december jämfört med året innan.
  • I december var elpriserna betydligt lägre än året innan och inflationen exklusive ränteförändringar (KPIF) uppgick till 2,3 procent. Därmed steg reallönerna med 2,1 procent jämfört med föregående år. Om man inkluderar ränteeffekterna i konsumentprisindex (KPI) var dock reallönerna oförändrade i december.
  • Under helåret 2023 har lönerna ökat med i genomsnitt 3,8 procent i hela ekonomin, 4,1 procent i privat sektor och 3,2 procent i offentlig sektor.  Notera att avtalade löner växlade upp från och med våren 2023.