Med en förutsebar nivå på inflationen och relativt stabil löneökningstakt har det under ett par decennier varit relativt enkelt att i förväg bestämma en nivå på den nationella minimilönen som är rimlig i relation till löne-och kostnadsökningen i ekonomin.


Den kostnadskris som nu drabbar världen sätter fokus på minimilönerna på flera sätt. Det reala värdet av minimilönerna har minskat. Redan i januari 2022 hade inflationen ätit upp årets höjning av de lagstadgade minimilönerna i två tredjedelar av Europas länder.

En annan utmaning är att flera länder har automatiska indexeringsmekanismer. Omkring hälften av de länder i Europa som har lagstadgade minimilöner har regler som innebär att förändringen i lönekostnader, prisökningar eller levnadskostnader är en faktor att ta hänsyn till när minimilönens nivå fastställs.