• Lönerna förväntas ha ökat med 3,7 procent i april 2023 jämfört med april 2022. Denna bedömning baseras på en statistisk modell som tar hänsyn till retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten, vilken var 2 procent.
  • Osäkerheten i modellens skattning är generellt sett större för april och maj under stora avtalsår. Dessutom är osäkerheten förhöjd i april 2023. En mindre andel än vanligt av de preliminära löneutfallen kan kopplas till de nytecknade löneavtalen, som dessutom innebär en ovanligt stor förändring av de centralt avtalade lönerna.
  • I flera branscher är den centralt avtalade löneökningstakten 4,1 procent från och med april. Enligt vår preliminära bedömning ökade de centralt avtalade lönerna inom hela ekonomin med 3,2 procent jämfört med april förra året.
  • Reallönerna, det vill säga löner justerade för inflationen exklusive ränteförändringar, minskade med 3,9 procent jämfört med föregående år. Inklusive ränteeffekter minskade reallönerna med 6,8 procent. Dessa minskningar är något mindre än under första kvartalet i år, vilket främst beror på den lägre inflationen, men även på den högre löneökningstakten.