• Lönerna väntas ha ökat med 3 procent i november 2022 jämfört med i november 2021. Sedan de lokala lönerevisionerna i april och maj har löneökningstakten uppgått till i genomsnitt 2,9 procent.
  • I genomsnitt har dock lönerna ökat med 2,7 procent för månaderna januari till och med november 2022.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedömdes ha ökat med 2 procent i årstakt i november. Det innebär en skillnad på en procentenhet mellan faktiska och avtalade löner under samma månad.
  • Den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 6,5 procent jämfört med förra året. Beaktas effekterna från boränteförändringar minskade den genomsnittliga reallönen per timme med 8,5 procent.