En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, kollektivavtalsförhandlingar, konflikter och lagstiftning.

Årsrapporten ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2019 är den nittonde i ordningen av Medlingsinstitutets årsrapporter.

År 2019 var ett år med få förhandlingar om kollektivavtal på riksnivå. Medlingsinstitutet fick in rapporter om 21 tecknade avtal om löner och anställningsvillkor under året. De avtalen omfattade cirka 130 000 anställda. Under året tillsatte Medlingsinstitutet medlare i två förbundsförhandlingar och i ytterligare en utsågs medlare av parterna själva.

I båda de förhandlingar där Medlingsinstitutet medlade utlöstes stridsåtgärder. Dessa fick stor medial uppmärksamhet eftersom de inblandade parterna –hamnarbetare och piloter – är yrkesgrupper med stor inverkan på tredje man vid en arbetsmarknadskonflikt.

Totalt gick drygt 7 500 arbetsdagar förlorade vid dessa båda konflikter.

Detta kan man läsa mer om i årsrapporten liksom bland annat följande:

  • De kollektivavtalade lägsta lönerna verkar påverka de lägsta lönerna också bland arbetsgivare som saknar kollektivavtal och på avtalsområden där kollektivavtalen inte har någon avtalad lägsta lön.
  • Andelen anställda med låg lön i Sverige är liten om man använder EU:s definition. Ett EU-förslag om minimilöner skulle med andra ord endast påverka ett fåtal personer.
  • Löneökningarna år 2019 såg vid rapportens tryckning ut att bli cirka 2,5 procent vilket innebär en reallöneökning med 0,8 procent.
  • I en makroekonomisk analys ser Medlingsinstitutet att lönebildningen fungerar väl om man ser till  påverkan på reallöner, sysselsättning och konkurrenskraft.
  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. Det verkar till lika delar bero på att kvinnor de senaste åren i genomsnitt har haft större procentuella löneökningar än män och på att kvinnor blir vanligare i mansdominerade yrken och tvärt om. I rapporten talar Medlingsinstitutet om en löneökningseffekt och en struktureffekt.
  • Kollektivavtalstäckningen var i ett internationellt perspektiv fortsatt hög.
  • Om avtalen var få under 2019 blir de desto fler under 2020. Då berörs cirka 3 miljoner anställda av förhandlingarna om cirka 500 kollektivavtal.