• Lönerna väntas ha ökat med 2,8 procent i september 2022 jämfört med i september 2021.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedömdes ha ökat med 2 procent i årstakt i september. Det innebär en skillnad på 0,8 procentenheter mellan faktiska och avtalade löner under samma månad.
  • En del av de starka löneökningar som noterades under sommaren har fallit tillbaka på sina håll, men det var fortsatt hög löneökningstakt i exempelvis besöksnäringen och i privata tjänstebranscher under september.
  • Den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 6,9 procent jämfört med förra året. Räknas effekterna från boränteförändringar med minskade reallönen med 8 procent.