I väntan på den stora avtalsrörelse som inleddes under hösten betraktades år 2011 i förväg ändå som ett mellanår. När de ingångna avtalen summerades hade trots det cirka 150 nya avtal registrerats hos Medlingsinstitutet. I årets avtalsförhandlingar har Medlingsinstitutet utsett medlare i tio. I nio fall lades varsel om konflikt och av dem verkställdes fyra. Det gällde i samtliga fall blockader. Medlingsinsatserna gjordes av 15 av våra särskilda medlare.

I den förra årsrapporten lämnades en fråga öppen: vad skulle uppsägningen av industriavtalet få för konsekvenser under år 2011? Ett lugnande svar kom i juni då parterna inom industrin tecknade ett nytt industriavtal. Fackförbundet Pappers ställde sig utanför, bland annat eftersom man menade att det inte gick att förena industriavtalet med LO:s samordning. Industrins övriga LO-förbund agerade på ett annat sätt och ställde sig utanför LO-samordningen. Den fråga som måste lämnas öppen i den här rapporten är vad det kommer att innebära för år 2012. De avtal som skrevs av industrins parter i december förväntas bli normerande för resten av arbetsmarknaden.