Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den löpande publiceras två månader efter att löner betalats ut.

Timlöner och månadslöner för olika sektorer produceras och publiceras av SCB.  Medlingsinstitutet väger samman löner för olika delar av ekonomin och publicerar löneutvecklingen för privat sektor, offentlig sektor och för hela ekonomin.

Medlingsinstitutet analyserar och kommenterar ett urval av den senaste månadens olika löneutfall i en sammanfattande rapport som kan laddas ner längre ner på sidan.

I diagrammet nedan visas hur mycket genomsnittslönen i hela ekonomin ökat under en månad jämfört med samma månad året innan.

*) Definitiva siffror + modellskattningar för de senast 12 månadsutfallen.

Genom att dra av konsumentprisernas ökningstakt från de nominella lönernas ökningstakt kan man beräkna den genomsnittliga reallönens utveckling. Reallönen visar därmed hur mycket man kan köpa för sin lön.

I diagrammet nedan visas utvecklingen för löner och för löner minus inflation, det vill säga reallönerna.

Reallöneutvecklingen to.m. april 2024

Årets hittills uppmätta månadssiffror över löner, inflation och reallöner redovisas nedan.

*) Preliminära siffror + modellskattningar.

Tabellen nedan visar hur snabbt löner, priser och reallöner förändrats i genomsnitt under olika perioder. Utöver reallönen beräknad med inflation som exkluderar effekter av förändrade bolåneräntor (KPIF) ingår även reallöneutvecklingen med hela konsumentprisindex, där sådana effekter är inkluderade (KPI).

Månadsrapport:

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. april 2024 (pdf, 1 mb)

Dokument och tabeller:

Faktiska och avtalade löner efter sektor per år och månad (excel)

Faktiska löner efter bransch per år och månad (excel)

Reallöner för hela ekonomin per år och månad (excel)

Modellskattningar efter sektor per månad (excel)

Analysunderlag till de senaste modellskattningarna för retroaktiv lön (pdf)

Kort översikt över lönebildningen och reallöneutvecklingen (pdf)

Actual and negotiated wages by sector per year and per month (excel)

Actual wages by industry per year and per month (excel)

Kontaktperson:

Petter Hällberg makroekonom Medlingsinstitutet

Petter Hällberg

Makroekonom

   08-545 292 45  |  070-272 26 40