Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den löpande publiceras två månader efter att löner betalats ut.

Timlöner och månadslöner för olika sektorer produceras och publiceras av SCB.  Medlingsinstitutet väger samman löner för olika delar av ekonomin och publicerar löneutvecklingen för privat sektor, offentlig sektor och för hela ekonomin.

Medlingsinstitutet analyserar och kommenterar ett urval av den senaste månadens olika löneutfall i en sammanfattande rapport som kan laddas ner under dokument.

I diagrammet nedan visas hur mycket genomsnittslönen i hela ekonomin ökat under en månad jämfört med föregående månad året innan.

*) Definitiva siffror + modellskattningar för de senast 12 månadsutfallen.

I tabellen nedan visas hur snabbt lönerna i olika delar av ekonomin ökat i genomsnitt under förra året och i genomsnitt under årets hittills uppmätta månader. För denna nivå av sammanslagna sektorer redovisas modellskattningar över vad den löneförändringstakten väntas uppgå till när statistiken blir definitiv. I mer finfördelad statistik över olika branscher redovisas enbart de preliminära siffrorna.

Reallöneutveckling

Reallönen kan enkelt beskrivas som ett mått på hur mycket man kan köpa för sin lön. Reallöneutvecklingen beräknas genom att man drar bort konsumentprisernas ökningstakt från de nominella lönernas ökningstakt.

I diagrammet nedan visas utvecklingen för löner och för löner minus inflation, det vill säga reallönerna.

Årets hittills uppmätta månadssiffror över löner, inflation och reallöner redovisas nedan.

*) Preliminära siffror + modellskattningar.

Tabellen nedan visar hur snabbt löner, priser och reallöner förändrats i genomsnitt under olika perioder. Utöver reallönen beräknad med inflation som exkluderar effekter av förändrade bolåneräntor (KPIF) ingår även reallöneutvecklingen med hela konsumentprisindex, där sådana effekter är inkluderade (KPI).

Dokument:

Faktiska och avtalade löner efter sektor per år och månad (excel)

Faktiska löner efter bransch per år och månad (excel)

Reallöner för hela ekonomin per år och månad (excel)

Modellskattningar efter sektor per månad (excel)

Analysunderlag till de senaste modellskattningarna för retroaktiv lön (pdf)

Kort översikt över lönebildningen och reallöneutvecklingen (pdf)

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2022 (pdf)

Actual and negotiated wages by sector per year and per month (excel)

Actual wages by industry per year and per month (excel)

Kontaktperson:

Foto på Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg

Petter Hällberg

Nationalekonom

   08-545 292 45  |  070-272 26 40