När en part i en arbetstvist varslar motparten om stridsåtgärder ska varslet samtidigt lämnas till Medlingsinstitutet. Varsel ska ha inkommit till motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg. Tiden beräknas med utgångspunkt från den tidpunkt (klockslag) då stridsåtgärden är avsedd att påbörjas, så det är sju 24-timmarsperioder som avses. Varsel kan skickas med e-post till Medlingsinstitutet eller lämnas med post eller bud.

Om Medlingsinstitutet fått kännedom om en arbetstvist som har medfört eller som hotar att medföra stridsåtgärd, kan medlare utses att medla i tvisten.

Medlingsinstitutets uppgifter och befogenheter

Bestämmelser om Medlingsinstitutets uppgifter finns i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och i förordningen med instruktion för Medlingsinstitutet. Bestämmelser om medling finns också i förordningen om medling i arbetstvister.

Medlingsinstitutet har enligt MBL två övergripande uppgifter. Den ena är att ansvara för medlingsverksamheten i arbetstvister, den andra att verka för en väl fungerande lönebildning. I dessa båda uppgifter ligger att Medlingsinstitutet genom överläggningar med parterna eller på annat sätt håller sig informerat om kommande eller pågående avtalsförhandlingar. Medlingsinstitutet ska också ge råd och upplysningar till parterna på arbetsmarknaden om förhandlingar och kollektivavtal.

Medling

Om Medlingsinstitutet bedömer att det finns risk för stridsåtgärder eller om stridsåtgärder redan har påbörjats, får Medlingsinstitutet utse medlare utan parternas samtycke. I praktiken motsätter sig parterna inte medling när ett varsel har lagts. Det förekommer också att parter vänder sig till Medlingsinstitutet och begär att medlare ska utses utan att det lagts något varsel om stridsåtgärder.

Undantag för parter med förhandlingsavtal

Medlingsinstitutet får inte utse medlare om de tvistande parterna har ett så kallat förhandlingsordningsavtal med en egen medlingsordning. Förutsättningen är att parterna har anmält avtalet till Medlingsinstitutet och att Medlingsinstitutet har registrerat det. Ett avtal om förhandlingsordning ska innehålla tidsplaner för förhandlingar, tidsramar och regler för tillsättning av medlare, regler om medlares befogenheter och regler om uppsägning av avtalet. Om parter med ett sådant avtal begär medling från Medlingsinstitutet kan medlare utses också mellan sådana parter.

Det finns för närvarande 14 registrerade förhandlingsavtal på Medlingsinstitutet. Ca 90 av de omkring 650 kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor sluts av parter med avtal om förhandlingsordning.

Dokument:

Den svenska modellen och Medlingsinstitutet (pdf)

Avtalsrörelse – så går det till (pdf)

Lista över aktuella ärenden där Medlingsinstitutet har utsett medlare

Foto på Medlingsinstitutets chefsjurist Per Ewaldsson

Per Ewaldsson

Chefsjurist

Fråga mig om arbetsmarknadskonflikter

   08-545 292 47  |  070-423 37 34