En arbetstagarorganisation har rätt att förhandla med en arbetsgivare om frågor som handlar om förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren. Motsvarande rätt att förhandla gäller även i förhållande till arbetsgivarens organisation. Även arbetsgivaren och dennes organisation har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisationen.

Det krävs inte att det finns något kollektivavtal mellan de förhandlande parterna. Förhandlingsrätten innebär samtidigt en skyldighet för motparten att träda i förhandling. Förhandlingsrätten gäller alltså organisation på arbetstagarsidan, den enskilde anställde har inte förhandlingsrätt i förhållande till arbetsgivaren.

Man brukar tala om tre typer av förhandlingar: medbestämmandeförhandling, tvisteförhandling och avtalsförhandling. Reglerna om alla tre förhandlingstyper finns i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

Medbestämmandeförhandling

Medbestämmandeförhandlingar handlar om frågor i vilka arbetsgivaren enligt lag eller avtal har ensidig beslutanderätt, vanligtvis frågor av arbets- och företagsledningskaraktär. Innan beslut fattas om ändringar av verksamheten i sådana avseenden eller förändringar av anställningsförhållandena för enskilda medarbetare ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med de fackliga organisationerna på arbetsplatsen.

Tvisteförhandling

Tvister på arbetsmarknaden kan vara antingen intressetvister eller rättstvister. En intressetvist kan bli föremål för avtalsförhandling, se nedan.

En rättstvist är en tvist angående hur bestämmelser i lag eller gällande kollektivavtal ska tolkas och tillämpas. En sådan tvist löses ytterst av Arbetsdomstolen (eller skiljenämnd). För att domstolen ska ta upp frågan måste parterna först ha försökt lösa den genom tvisteförhandling.

Avtalsförhandling

Avtalsförhandlingar handlar om vad som ska regleras i ett kollektivavtal. Kollektivavtal träffas mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation. I avtalsförhandlingar förhandlas vanligtvis om löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

Länkar:

Lag om medbestämmande i arbetslivet (regeringen.se)