• Lönerna förväntas ha ökat med 4,2 procent i oktober 2023 jämfört med oktober 2022. Bedömningen baseras på en statistisk modell som förutser hur mycket retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten som var 3,8 procent.
  • Det råder en viss osäkerhet om den definitiva löneökningstakten i hela ekonomin. Det beror delvis på att retroaktiv lön tar längre tid att betala ut i offentlig sektor än i privat sektor. Dessutom omfattas fler anställda i offentlig sektor av kollektivavtal utan angivna löneökningar.
  • Enligt Medlingsinstitutets bedömning ökade de centralt avtalade lönerna i hela ekonomin med 4 procent jämfört med oktober förra året. Nya avtal i staten bidrar till en marginell uppgång jämfört med tidigare månader.
  • I oktober låg inflationen exklusive ränteförändringar (KPIF) på 4,2 procent. Därmed var reallönerna helt oförändrade jämfört med föregående år. Men på grund av det senaste årets stigande räntor minskade reallönerna med 2,3 procent om man inkluderar ränteeffekterna i konsumentprisindex (KPI).