12/3-24 Skattningarna för 2021 och 2022 avseende mäns och kvinnors genomsnittliga månadslön, samt löneskillnaden mellan kvinnor och män, i redovisningsgrupperna offentlig sektor och staten har korrigerats efter denna rapports publicering. För uppdaterade siffror, se tabellpaket tillgängligt här Lönestrukturstatistik. Uppdaterade tabeller finns även tillgängliga på scb.se

• I samband med att pandemin drabbade Sverige 2020 stannade minskningen av löneskillnaden mellan kvinnor och män av efter att ha minskat varje år mellan 2007 och 2019. Utfallet för 2021 visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökat med 0,2 procentenheter jämfört med 2020. Kvinnors genomsnittliga månadslön år 2021 var 35 100 kronor vilket är 90,1 procent av männens 39 000 kronor. Löneskillnaden var med andra ord 9,9 procent. I ett längre perspektiv har löneskillnaden minskat med 6,4 procentenheter mellan 2005 och 2021.


• Uppdelat efter sektor syns att det i offentlig sektor och för tjänstemännen i privat sektor skett en fortsatt nedgång i löneskillnaden även under de senaste två åren. Däremot har det skett en uppgång av löneskillnaden bland arbetare i privat sektor, som i stor utsträckning återfinns i branscher som påverkats av pandemin och där det har skett stora förändringar av sammansättningen av personalen. Det är ännu för tidigt att säga om förändringarna är tillfälliga eller stadigvarande.


• Pandemin och dess efterverkningar har troligen haft stor inverkan på utfallen för 2020 och 2021. Den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 påverkar lönestrukturstatistiken genom att lönerevisionerna sedan dess avvikit från ordinarie mönster. Det innebär att för vissa anställda så jämförs i praktiken lönen 2021 med 2019 eftersom ingen lönerevision kunde fångas upp i 2020 års insamling. Därför är förändringstakterna under de senaste åren svåra att tolka. Pandemin kan även påverka genom att sammansättningen i olika grupper av anställda på kort sikt kan ha förändrats ovanligt kraftigt. Sammantaget innebär detta att utfallen dessa enskilda år behöver tolkas med viss försiktighet.


• Skillnader i lön kan bero på en mängd olika faktorer. Tar man med hjälp av standardvägning hänsyn till de förklarande faktorer som är tillgängliga i statistiken återstod år 2021 en oförklarad skillnad mellan könen på 4,5 procent.


• En viktig förklaring till att kvinnors och mäns genomsnittslöner skiljer sig åt är att arbetsmarknaden är könsuppdelad: kvinnor och män arbetar i stor utsträckning i olika yrken och dessa yrken har olika lönenivåer.


• Löneskillnaden mellan kvinnor och män i chefsposition har minskat över tid. Den genomsnittliga månadslönen för kvinnor i ledningsarbete år 2020 var 55 800 kronor, vilket är 88,6 procent av männens 63 000 kronor. Löneskillnaden inom chefsyrken var med andra ord 11,4 procent.


• I rapporten analyseras även arbetsinkomst. Skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetsinkomst var 19,3 procent år 2021. Kvinnors arbetsinkomst var alltså i genomsnitt 80,7 procent av männens. Det kan jämföras med kvinnors genomsnittslön som samma år var 90,1 procent av männens, vilket innebar en löneskillnad på 9,9 procent. En av orsakerna till att skillnaden i arbetsinkomst är större än löneskillnaden är att kvinnor arbetar färre timmar än män.

Dokument:

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021 (pdf)