• Lönerna väntas ha ökat med 2,8 procent i augusti 2022 jämfört med i augusti 2021.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedömdes ha ökat 1,9 procent i årstakt i augusti. Det innebär en skillnad på 0,9 procentenheter mellan faktiska och avtalade löner under samma månad.
  • Lönerna har ökat snabbare bland tjänstemän än bland arbetare i privat sektor under en tid, men de senaste två månaderna var det tvärtom bland arbetare som lönerna ökade snabbare.
  • Den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 6,2 procent jämfört förra året. Räknas effekterna från boränteförändringar med minskade reallönen med 7 procent.