12/3-24 Skattningarna för 2021 och 2022 avseende mäns och kvinnors genomsnittliga månadslön, samt löneskillnaden mellan kvinnor och män, i redovisningsgrupperna offentlig sektor och staten har korrigerats efter denna rapports publicering. För uppdaterade siffror, se tabellpaket tillgängligt här Lönestrukturstatistik. Uppdaterade tabeller finns även tillgängliga på scb.se
  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män uppgick till 9,9 procent vilket är oförändrat jämfört med 2021. Kvinnors genomsnittliga månadslön år 2022 var 36 200 kronor  vilket alltså är 90,1 procent av männens 40 200 kronor. I ett längre perspektiv har löne- skillnaden minskat med 6,4 procentenheter mellan 2005 och 2022. Från och med 2020 har dock minskningen av löneskillnaden mellan kvinnor och män stannat av.
  • Uppdelat efter sektor minskade däremot löneskillnaden i både privat och offentlig sektor under 2022 jämfört med 2021. Den uppgång av löneskillnaden bland arbetare i privat sektor som observerats de föregående åren har vänts i en minskning 2022. Löne- skillnaden minskade även bland anställda i regionerna och staten, medan den var oförändrad bland tjänstemän i privat sektor och anställda i kommunerna.
  • Även om löneskillnaden minskar i stora grupper av anställda och inte ökar i någon är alltså löneskillnaden i hela ekonomin oförändrad. Det beror på att grupper med större löneskillnader har ökat i omfattning jämfört med grupper där löneskillnaderna är mindre. Detta påverkar genomsnittet för hela ekonomin.
  • Beaktas skillnader i yrkesval, ålder, utbildning och överenskommen arbetstid återstod år 2022 en oförklarad skillnad mellan könen på 4,7 procent. Det var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2021.
  • En viktig förklaring till att kvinnors och mäns genomsnittslöner skiljer sig åt är att arbetsmarknaden är könsuppdelad: kvinnor och män arbetar i stor utsträckning i olika yrken och dessa yrken har olika lönenivåer.
  • I och med att Medlingsinstitutet i år även redovisar en jämställdhetsanalys av inkomst- skillnader mellan kvinnor och män i en separat rapport kommer årets löneskillnads- rapport inte innehålla någon fördjupningsdel.