• Lönerna förväntas ha ökat med 4,3 procent i november 2023 jämfört med november 2022. Bedömningen baseras på en statistisk modell som förutser hur mycket retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten på 4 procent.
  • Enligt Medlingsinstitutets bedömning ökade de centralt avtalade lönerna i hela ekonomin med 4 procent jämfört med november förra året.
  • I november låg inflationen exklusive ränteförändringar (KPIF) på 3,6 procent. Därmed steg reallönerna med 0,7 procent jämfört med föregående år. Men på grund av det senaste årets stigande räntor minskade reallönerna med 1,5 procent om man inkluderar ränteeffekterna i konsumentprisindex (KPI)