• Lönerna förväntas ha ökat med 4 procent i juli 2023 jämfört med juli 2022. Denna bedömning baseras på en statistisk modell som tar hänsyn till retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten, vilken var 3,4 procent.
  • Osäkerheten i modellens skattning är generellt sett större för de första utfallen under vår- och sommarmånaderna under stora avtalsår, eftersom retroaktiv lön dröjer längre. Dessutom är osäkerheten om det definitiva utfallet förhöjd detta år, särskilt i offentlig sektor.
  • I flera branscher var den centralt avtalade löneökningstakten 4,1 procent i juli. Enligt vår preliminära bedömning ökade de centralt avtalade lönerna inom hela ekonomin med 3,8 procent jämfört med juli förra året.
  • Reallönerna, det vill säga löner justerade för inflationen exklusive ränteförändringar, minskade liksom i juni med 2,4 procent jämfört med föregående år. Inklusive ränteeffekter minskade reallönerna med 5,3 procent. Dessa minskningar är inte lika stora som under årets inledning, vilket främst beror på den lägre inflationen, men även på den högre löneökningstakten.