En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, kollektivavtalsförhandlingar, konflikter och lagstiftning.

Årsrapporten ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2018” är den artonde i ordningen av Medlingsinstitutets årsrapporter.

År 2018 var ett år med få förhandlingar om kollektivavtal på riksnivå. Medlingsinstitutet fick in rapporter om 30 tecknade kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Avtalen omfattade cirka 235 000 löntagare. Under året tillsattes medlare i 15 förbundsförhandlingar, men inte i någon av dessa förhandlingar gick några arbetsdagar förlorade på grund av stridsåtgärder.

Ovanstående kan man läsa mer om i årsrapporten liksom bland annat att

  • I avtalsrörelsen omförhandlades 30 kollektivavtal, utan stridsåtgärder.
  • Den enda strejk bröt ut var när Ryanairs piloter krävde kollektivavtal.
  • Löneökningarna år 2018 ser ut att bli 2,6 procent, en real ökning efter inflation med 0,5 procent.
  • Arbetskostnadernas ökningstakt de senaste åren har varit förenlig med både ökad lönsamhet i näringslivet och en förbättrad arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet för många grupper.
  • Stigande arbetskostnader i förhållande till omvärlden de senaste åren har kompenserats av en svagare krona och konkurrenskraften verkar inte ha påverkats av de ökade kostnaderna.
  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar i Sverige, men också i Europa som helhet.
  • Kollektivavtalstäckningen var i ett internationellt perspektiv fortsatt hög.