Lönerna väntas ha ökat med 2,9 procent i februari 2023 jämfört med i februari 2022. Sedan de lokala lönerevisionerna förra våren har löneökningstakten uppgått till i genomsnitt 3 procent.

De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedömdes ha ökat med
2 procent i årstakt i februari.

Den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 6,5 procent jämfört med förra året. Beaktas effekterna från boränteförändringar minskade den genomsnittliga reallönen per timme med 9 procent.