Rapporten visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2020 var kvinnors genomsnittslön 90,2 procent av männens.

En viktig orsak till skillnaden är att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge. Rapporten visar att allt fler kvinnor arbetar i manligt dominerade yrken och allt fler män i kvinnligt dominerade yrken. Det kan vara starkt bidragande till att löneskillnaden minskar.

Rapporten belyser också hur arbetsmarknadens struktur har förändrats under covid-19-pandemin och under åren närmast dessförinnan. I motsats till under finanskrisen har kvinnors anställningar minskat mest under pandemin.