• Lönerna förväntas ha ökat med 4 procent i maj 2023 jämfört med maj 2022. Denna bedömning baseras på en statistisk modell som tar hänsyn till retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten, vilken var 2,7 procent.
  • Osäkerheten i modellens skattning är generellt sett större för april och maj under stora avtalsår. Dessutom är osäkerheten förhöjd för våren 2023. En mindre andel än vanligt av de preliminära löneutfallen kan kopplas till de nytecknade löneavtalen, som dessutom innebär en ovanligt stor förändring av de centralt avtalade lönerna.
  • I flera branscher var den centralt avtalade löneökningstakten 4,1 procent i maj. Enligt vår preliminära bedömning ökade de centralt avtalade lönerna inom hela ekonomin med 3,6 procent jämfört med maj förra året.
  • Reallönerna, det vill säga löner justerade för inflationen exklusive ränteförändringar, minskade i maj med 2,7 procent jämfört med föregående år. Inklusive ränteeffekter minskade reallönerna med 5,7 procent. Dessa minskningar är inte lika stora som under årets inledning, vilket främst beror på den lägre inflationen, men även på den högre löneökningstakten.