• Lönerna väntas ha ökat med 2,9 procent i oktober 2022 jämfört med i oktober 2021. Sedan de lokala lönerevisionerna i april och maj har löneökningstakten uppgått till i genomsnitt 2,9 procent.
  • I genomsnitt har dock lönerna från januari och framåt hittills i år ökat med i genomsnitt 2,6 procent, vilket även var löneökningstakten under 2021.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedömdes ha ökat med 2 procent i årstakt i oktober. Det innebär en skillnad på 0,9 procentenheter mellan faktiska och avtalade löner under samma månad.
  • Den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 6,4 procent jämfört med förra året. Beaktas effekterna från boränteförändringar minskade den genomsnittliga reallönen per timme med 8 procent.