Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. När kvinnors och mäns löner år 2017 jämförs har kvinnor i genomsnitt 88,7 procent av mäns lön. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 11,3 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,7 procentenheter jämfört med år 2016.

Variationen mellan olika sektorer är stor. Störst genomsnittlig löneskillnad finns inom landstingen, där löneskillnaden är 20,6 procent. Minst är löneskillnaden inom kommunerna där den är 3,1 procent.

Det går att ta hänsyn till de skillnader som uppstår mellan könen på grund av att kvinnor och män fördelar sig olika över yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid. Då återstår en oför klarad löneskillnad på 4,3 procent.

Efter en sådan så kallad standardvägning är det inte längre landstingen som har den största löneskillnaden år 2017. Den största oförklarade löneskillnaden – 6,5 procent – finns bland tjänstemän i privat sektor. Motsvarande löneskillnad inom landstingen är 3,8 procent. Kommunerna har den minsta oförklarade löneskillnaden: 0,3 procent.

Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om förändringar i utbildning och andelen kvinnliga chefer.