Lönerna ökar i takt med USA
De svenska lönerna ökade med 4,2 procent det fjärde kvartalet 2023 enligt internationellt jämförbara löner (LCI), något mer än industrimärkets 4,1 procent. De amerikanska lönerna steg i princip lika snabbt som i Sverige med en uppgång på 4,3 procent. I euroområdet ökade dock lönerna med endast 3,2 procent, en tvär men sannolikt tillfällig inbromsning från 5 procent kvartalet innan (avsnitt: ”Löner”).

Svenska och europeiska löner i takt 2020–2023
Det är små skillnader mellan Sverige och Europasnittet sett till den samlade löneutvecklingen från pandemin och framåt. Lönerna har i genomsnitt ökat med 3 procent per år i Sverige 2020–2023, jämfört med 3,3 procent i euro-området (avsnitt: ”Löner”).

Tillväxten är långsammare i Sverige och euro-området än i USA
Världsekonomin växer för närvarande i en måttlig takt, även om det finns betydande skillnader mellan länder. USA fortsätter ha god tillväxt medan ekonomin har bromsat i euroområdet och Sverige, där arbetslösheten stiger något. Däremot utvecklas reallönerna positivt och stämningsläget bland hushållen visar tecken på att förbättras (avsnitt: ”Konjunktur”).

Lägre varupriser men höga tjänstepriser
Minskande globala producentpriser har bidragit till att varupriserna dämpats kraftigt. Tjänstepriserna dämpas långsammare än varupriserna och är fortfarande på en högre nivå än tidigare i bland annat Sverige. Den globala inflationstakten är dock sammantaget på fortsatt nedgång. I USA respektive euroområdet steg priserna med 3,2 respektive 2,6 procent i februari. Även den svenska inflationen (mätt med KPIF) var 2,6 procent (avsnitt: ”Priser och Valuta”).

Reallönerna stiger med 1,8 procent per år enligt prognoser
Svensk ekonomi och export väntas ta fart igen först 2025 enligt en sammanställning av prognoser. Inflationen kommer bli under 2 procent i genomsnitt 2024–2025 enligt prognoserna. Det får reallönerna att stiga med 1,8 procent per år 2024–2025 (avsnitt: ”Konjunktur”).

Vinstandelen minskar i industrin
En lägre global efterfrågan har fått den exportorienterade industrin i Sverige att sakta in jämförelsevis mycket. Det har dock inte märkts av på sysselsättningen och produktiviteten i industrin utvecklades rejält negativt under andra halvan av 2023. Det har lett till snabbt stigande enhetsarbetskostnader och industrins vinstandel faller tillbaka snabbare i Sverige än inom euroområdet (avsnitt: ”Konkurrenskraft”).

Löneläget beskriver översiktligt löneutvecklingen i Sverige och omvärlden, konkurrenskraften samt konjunktur-, inflations- och valutautvecklingen.

Analyserna i Löneläget mars 2024 bygger på den statistik som fanns tillgänglig till och med den 26 mars 2024.