BNP åter på den tidigare trenden medan personalbristen tilltar

Personalbristen har brett ut sig i USA, euroområdet och Sverige och visar inga tecken på att avta. BNP har nästan stigit till den tidigare trenden i USA och i Sverige, men den ekonomiska återhämtningen i euroområdet tyngs bland annat av den avstannade tyska tillväxten.

Svenska löner tilltar något men följer tidigare kurs

Trots en dämpning av de avtalade lönerna 2020-2022 jämfört med åren dessförinnan har de faktiska lönerna ökat med i genomsnitt 2,4 procent per år, nästan samma takt som förut (2,5 procent). Enligt de senaste utfallen ökade lönerna med omkring 3 procent.

Stabila löner över tid även i Europa men inflationen biter hårt

Löneökningstakten har börjat tillta i Europa efter ett par år med dämpad lönetillväxt. I Tyskland har stora engångsbelopp tillfälligtvis förstärkt löneökningarna, men den sammantagna löneutvecklingen 2020–2022 är förenlig med den tidigare trenden. Oavsett land som studeras har dock den branta prisuppgången medfört kraftigt fallande reallöner.

Kronförsvagning stöd för konkurrenskraften

Ur ett kostnads- och lönsamhetsperspektiv har den internationella konkurrenskraften kunnat bibehållas de senaste åren. Enhetsarbetskostnaderna inom tillverkningsindustrin har ökat snabbare än i våra konkurrentländer i euroområdet, men den svagare kronan har bidragit till att även priserna utvecklats mer gynnsamt. Sammantaget har vinstandelen därmed kunnat stiga mer jämfört med i omvärlden, både på kort och medellång sikt.