Årsrapporten för 2015

En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, kollektivavtalsförhandlingar, konflikter och arbetsmarknadslagstiftning. Årsrapporten "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2015" är den femtonde i ordningen.

Årsrapporten 2015År 2015 var ett år med bara ett fåtal förhandlingar om kollektivavtal på riksnivå. Medlingsinstitutet fick in rapporter om 40 tecknade kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Endast 2 medlingar utfördes om tvister om förbundsavtal och inga arbetsdagar gick förlorade på grund av strejk eller konflikt i sådana förhandlingar. Sammanlagt förlorades 234 arbetsdagar på grund av stridsåtgärder. Det är den lägsta siffran sedan Medlingsinstitutet inrättades år 2000.

Ovanstående kan man läsa mer om i årsrapporten liksom bland annat att

  • en svag krona har bidragit till att stärka industrins konkurrenskraft, men att kostnadsläget ändå är relativt högt
  • reallönen fortsätter öka
  • den genomsnittliga lönen i Sverige år 2014 var 31 400 kronor. Siffror för 2015 presenteras i juni 2016.
  • en förklaring till den minskande löneskillnaden mellan kvinnor och män är att skillnaden minskar bland de högst avlönade
  • kvinnornas lönespridning ökar medan männens lönespridning ligger stilla på samma nivå
  • den exportberoende sektorns normerande roll påverkade avtalen också under år 2015
  • tjänstemännens fackliga organisationsgrad är högre än arbetarnas, men på grund av arbetsgivarnas organisationsgrad täcks en större andel arbetare än tjänstemän av kollektivavtal.

Länkar till några av de mer efterfrågade diagrammen och tabellerna finns till vänster.

Bilderna från presentationen vid konferensen den 17 februari kan laddas ned här. (PDF-dokument, 1,4 MB)

Läs och ladda ned den senaste årsrapporten

Årsrapporten ger en beskrivning av avtalsrörelse, lönebildning, konkurrenskraft och arbetsmarknad under det gångna året.

Läs och ladda ned