Det finns cirka 650 kollektivavtal på förbundsnivå i Sverige. Nedan redovisas andelen avtal respektive andelen anställda som berörs av årets avtalsrörelse fördelade efter avtalens utlöpningspunkt.[1]

Diagram: Andel avtal och andel anställda fördelat efter utlöpningsmånad 2023

Diagram över alla kollektivavtal som ska omförhandlas 2023 och i vilken månad.
Källa: Medlingsinstitutet

Möjliga medlingsärenden

Medlingsinstitutet utser medlare i arbetstvister utom i de fall där parterna har förhandlingsordningsavtal registrerade hos myndigheten. Vid årsskiftet 2022/23 fanns 14 förhandlingsordningsavtal registrerade, vilka omfattar cirka 90 förbundsavtal om löner och allmänna villkor. Av dem löper 74 avtal ut under 2023.

Nedan redovisas månadsvis antalet avtal som löper ut under året samt hur många av dem som omfattas av medbestämmandelagens ordning, där Medlingsinstitutet tillsätter medlare vid eventuella tvister.

Diagram : Antal möjliga medlingsärenden och avtal med förhandlingsordning 2023

Diagram : Antal möjliga medlingsärenden och avtal med förhandlingsordning 2023
Källa: Medlingsinstitutet

Som framgår av diagrammet kan i teorin den stora majoriteten av de avtal som löper ut under 2023 bli föremål för Medlingsinstitutets medlingsinsatser. Erfarenheten visar emellertid att även under stora avtalsrörelser går endast ett fåtal förhandlingar till medling. 


[1] Av de avtal som löper ut är knappt 40 avtal så kallade centrala hängavtal. Det vill säga avtal där parterna har valt att tillämpa avtal som den fackliga motparten har med annan arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarorganisationerna Fremia respektive Fastigo har exempelvis flera sådana centrala hängavtal med sina motparter.

Dokument:

Avtalsrörelse – så går det till (pdf, 0,2 mb)

Förhandlingsordningsavtal (pdf 0,6 mb)

Kollektivavtal som löper ut 2023 (pdf)

Kollektivavtal – vilka tecknar dem och hur är löneavtalen konstruerade? (pdf, 1 mb)

Medlingsinstitutets årsrapport 2022 (pdf, 11 mb)

Länkar:

Detta är avtalsrörelsen 2024

Kontaktperson:

Foto på Christian Kjellström, utredare Medlingsinstitutet

Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

   08-545 292 46  |  076-037 32 83