Medlingsinstitutet har sedan 2001 årligen analyserat löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Förra året bromsade minskningen in kraftigt och för första gången sedan 2007 ökar nu skillnaden i löner mellan män och kvinnor. Jämfört med 2020 har löneskillnaden ökat med 0,2 procentenheter år 2021.

– Vi kan ännu inte avgöra om pandemin bara tillfälligt påverkade utvecklingen eller om den innebar ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet som kan ta lång tid att reparera, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo. 

År 2021 var kvinnors genomsnittliga månadslön 35 100 kronor, vilket är 90,1 procent av männens 39 000 kronor. Löneskillnaden var med andra ord 9,9 procent. Skillnader i lön kan bero på en mängd olika faktorer. Tar man med hjälp av standardvägning hänsyn till de förklarande faktorer som är tillgängliga i statistiken återstod en oförklarad skillnad mellan könen på 4,5 procent.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit dramatisk de senaste två åren. I början av pandemin varslades rekordmånga och många fick lämna tillfälliga anställningar. Samtidigt uppstod i andra branscher arbetskraftsbrist. Sett över olika sektorer har löneskillnaden fortsatt att minska i offentlig sektor och bland tjänstemän i privat sektor. Däremot syns en ökning bland arbetare i privat sektor.

– Privatanställda arbetare var de som hårdast drabbades av uppsägningar under pandemin och det är i denna grupp som löneskillnaden ökar kraftigt. Många av de branscher som har svårast att hitta anställda idag är de som blev av med flest arbetstillfällen under pandemin.

Den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 påverkar även statistiken på så sätt att lönerevisionerna sedan dess har avvikit från ordinarie mönster. Det är alltså svårare än på länge att jämföra löneutvecklingen för olika grupper på arbetsmarknaden.

– Det kommer vara oerhört viktigt att följa utvecklingen av jämställdheten i både lön och inkomst kommande år, säger Irene Wennemo.

Dokument:

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021 – vad säger den officiella statistiken? (pdf)

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev här (extern länk via Get a Newsletter)