Den 18 mars 1997 tecknade arbetsgivarna och facken inom industrin ett samarbetsavtal – det så kallade Industriavtalet. Bakgrunden var bland annat en uppmaning från regeringen våren 1996 till arbetsmarknadens centrala organisationer att ta fram förslag på förändringar av förhandlings- och lönebildningssystemet för att säkerställa en bättre fungerande lönebildning.

I 25 år har alltså Industriavtalet styrt lönebildningen på svensk arbetsmarknad, vilket har gynnat både anställda och företag.

– Sedan Industriavtalets tillkomst har lönebildningen fungerat väsentligt bättre och resulterat i både reallöneökningar för de anställda men också i en mer balanserad kostnadsutveckling för näringslivet. De skenande nominella löneökningarna under 1970- och 1980-talen har inte upprepats sedan Industriavtalets tillkomst och reallönerna har i genomsnitt ökat med cirka 2 procent årligen, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Nu stiger dock inflationen och den senaste lönestatistiken från Medlingsinstitutet visar att reallönerna sjunker från november 2021.

– Under nästan hela Industriavtalets livstid har det funnits en långsiktigt fallande tendens för inflationen. Nu har vi ett nytt läge där inflationen stiger, vilket kan skapa svårbemästrade förväntningar inför den kommande avtalsrörelsen. Den breda acceptansen för Industriavtalet, trots enskilda kritiska röster, bottnar i att det gynnat alla på arbetsmarknaden och att det finns ett brett stöd för att den internationellt konkurrensutsatta industrin har en lönenormerande roll.

Hur ser framtiden ut för Industriavtalet?

– Stora svängningar i inflationen har alltid varit svårt att hantera i lönebildningen. Det är en sådan situation vi har nu. Risken finns att vissa grupper, på grund av arbetskraftsbrist eller konfliktstyrka, börjar se märket som ett golv. I dag är det viktigare än på länge att inte låta kortsiktiga hänsyn styra lönebildningen. Den besvärliga situation Sverige befinner sig i blir lättare att hantera om parterna håller fast vid den modell som tjänat Sverige väl under de senaste 25 åren, säger Irene Wennemo.