De tre centralorganisationerna förhandlar inte om kollektivavtal när det gäller löner. Det gör deras medlemsförbund. Däremot driver centralorganisationerna gemensamma frågor för medlemsförbunden.

I förteckningen nedan anges antalet yrkesaktiva medlemmar.

LO-förbunden

LO, Landsorganisationen i Sverige, har drygt 1,2 miljoner medlemmar. De största förbunden inom LO är Kommunal och IF Metall.

Svenska Kommunalarbetareförbundet är Sveriges största fackförbund och organiserar cirka 515 000 medlemmar, i huvudsak anställda i landets kommuner. www.kommunal.se

IF Metall har drygt 241 000 yrkesverksamma medlemmar, i huvudsak i landets industrier och verkstäder men även inom till exempel tvätterier. www.ifmetall.se

Handelsanställdas förbund har cirka 126 000 medlemmar. Majoriteten arbetar inom detaljhandeln men andra medlemsgrupper är till exempel lagerarbetare och frisörer. www.handels.se

Svenska Byggnadsarbetareförbundet har knappt 75 000 medlemmar inom bygg- och anläggningssektorn. www.byggnads.se

Svenska Transportarbetareförbundet har cirka 48 000 medlemmar som arbetar inom transportnäringen som till exempel lastbilschaufförer, men också som bagagelastare på flygplatser och som anställda på bensinmackar. www.transport.se

GS – Facket har drygt 36 000 medlemmar, som bland annat arbetar inom tryckerier och träindustrin. www.gsfacket.se

Hotell- och Restaurangfacket har drygt 24 000 medlemmar som bland annat arbetar inom hotell, restaurang och nöjesanläggningar. www.hrf.net

Livsmedelsarbetareförbundet har cirka 22 000 medlemmar i branscher som bageri, mejeri och slakteri. Men också olika yrkesgrupper som chaufförer och elektriker ryms inom förbundet. www.livs.se

Fastighetsanställdas Förbund har cirka 24 000 medlemmar som arbetar som fastighetsarbetare, till exempel som städare eller fastighetsskötare. www.fastighets.se

Svenska Elektrikerförbundet har cirka 18 000 yrkesaktiva medlemmar som arbetar som installatörer eller reparatörer inom elbranschen eller i privata kraftverk. www.sef.se

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet har knappt 13 000 medlemmar som arbetar inom massa- och pappersindustrin. www.pappers.se

Svenska Målareförbundet har cirka 10 000 medlemmar som arbetar som bland annat byggnadsmålare, billackerare och industrilackerare. www.malareforbundet.se

Musikerförbundet har drygt 2 300 professionella musiker som medlemmar. www.musikerforbundet.se

Seko organiserar knappt 70 000 medlemmar inom nio branscher: Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård och Väg & ban. www.seko.se

TCO-förbunden

TCO, Tjänstemännens centralorganisation, har drygt 1,1 miljoner medlemmar. De största förbunden inom TCO är Unionen och Vision.

Unionen är det största tjänstemannaförbundet med en stor bredd på de yrkesgrupper som organiseras. Alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Förbundet har drygt 592 000 medlemmar. www.unionen.se

Vision organiserar i första hand anställda i kommun, landsting och kyrka. Vision har cirka 143 000 medlemmar. www.vision.se

Vårdförbundet organiserar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Förbundet har drygt 92 000 medlemmar. www.vardforbundet.se

Fackförbundet ST organiserar anställda främst inom statliga verksamheter, till exempel myndigheter, affärsverk, försäkringskassor, högskolor och universitet, statligt ägda bolag eller statligt finansierade stiftelser. ST har drygt 66 000 medlemmar. www.st.org

Finansförbundet organiserar anställda inom bank och finans. Förbundet har drygt 25  000 medlemmar. www.finansforbundet.se

Polisförbundet har cirka 20 000 aktiva medlemmar bland landets poliser. www.polisforbundet.se.

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Förbundet har drygt 10 000 medlemmar. www.sjf.se

Forena har drygt 13 000 medlemmar som arbetar på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag eller hos försäkringsmäklare. www.forena.se

Scen & Film är ett förbund inom scen-, film- och mediebranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma artister, tekniker och administratörer inom teater, film, radio, TV och bio. Förbundet har drygt 6 000 medlemmar. www.scenochfilm.se

Försvarsförbundet organiserar verksamma inom försvaret och närstående verksamhetsområden, exempelvis Försvarets materielverk, Rekryteringsmyndigheten och FRA. Antalet medlemmar är drygt 3 000. www.forsvarsforbundet.se

Tull-Kust organiserar anställda tjänstemän inom tullen och kustbevakningen och har drygt 1 800 medlemmar. www.tullkust.se

SYMF organiserar yrkesverksamma musiker och sångare och har cirka 1 400 medlemmar. www.symf.se

Saco-förbunden

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har ca 566 000 medlemmar. De största förbunden är Sveriges Ingenjörer och Akavia.

Sveriges Ingenjörer organiserar högskoleutbildade ingenjörer och har knappt 134 000 medlemmar. www.sverigesingenjorer.se

Sveriges Lärare organiserar ca 300 000 lärare och studie- och yrkesvägledare. www.sverigeslarare.se

Akavia organiserar drygt 100 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. www.akavia.se

Akademikerförbundet SSR organiserar beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Medlemmarna arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Förbundet har knappt 61 000 medlemmar. www.akademssr.se

Sveriges läkarförbund har närmare 40 000 läkare som medlemmar. www.slf.se

Naturvetarna organiserar personer med minst treårig högskoleutbildning inom naturvetenskapliga ämnen. Det finns många yrkeskategorier inom förbundet. Några exempel är biologer, datavetare, fysiker, kostekonomer, meteorologer, nutritionister och trädgårdsingenjörer. Förbundet har drygt 31 000 medlemmar. www.naturvetarna.se

DIK organiserar akademiker inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Förbundet har cirka 18 000 medlemmar. www.dik.se

Sveriges universitetslärare och forskare organiserar lärare, forskare, forskarstuderande och jämförlig personal vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. Förbundet har knappt 20 000 medlemmar. www.sulf.se

Officersförbundet organiserar militär personal med en anställning inom Försvarsmakten och närstående myndigheter. Antalet aktiva medlemmar är cirka 14 000. www.officersforbundet.se

SRAT organiserar akademiker i samhällsbärande professioner. Bland medlemsgrupperna finns bland annat sex legitimationsyrken; audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Övriga grupper är exempelvis diplomater, hälsovetare, samt kvalificerade tjänstemän, specialister och chefer inom en rad olika statliga myndigheter och privata företag. Antalet medlemmar är drygt 18 000 . www.srat.se

Fysioterapeuterna har cirka 11 000 yrkesverksamma sjukgymnaster. Medlemmarna är fysioterapeuter med legitimation från Socialstyrelsen. www.fysioterapeuterna.se

Sveriges Arkitekter organiserar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har cirka 10 000 medlemmar. www.arkitekt.se

Sveriges Arbetsterapeuter organiserar cirka 8 400 arbetsterapeuter. www.arbetsterapeuterna.se

Sveriges Psykologförbund organiserar psykologer och disputerade i psykologi och pedagogik. Förbundet har cirka 9 800 medlemmar. www.psykologforbundet.se

Sveriges Tandläkarförbund organiserar tandläkare och odontologiska lärare. Förbundet har knappt 5 200 enskilda medlemmar. www.tandlakarforbundet.se

Sveriges Farmaceuter organiserar farmaceuter, det vill säga apotekare och receptarier. Förbundet har cirka 5 600 medlemmar. www.sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Skolledare organiserar ca 17 000 skolledare. www.sverigesskolledare.se

Kyrkans Akademikerförbund organiserar akademiker anställda i Svenska kyrkan. De största yrkesgrupperna är präster, diakoner och pedagoger. Förbundet har cirka 2 400 medlemmar. www.kyrka.se

Sjöbefälsföreningen och Sjöbefälsföreningen Offentliganställda organiserar all inom sjöfarten sysselsatt befäl och annan personal i chefsställning i en gemensam organisation med 2 900 medlemmar SBF-O företräder befäl på de statliga och kommunala avtalen. www.sjobefalsforeningen.se

Reservofficersförbundet organiserar cirka 1 400 reservofficerare. www.reservofficerarna.se

Sveriges Veterinärförbund organiserar cirka 2 500 veterinärer. www.svf.se

Fackliga organisationer som inte är med i någon centralorganisation

Här följer några av de fackliga organisationer som står utanför centralorganisationerna.

Ledarna är en organisation för chefer på alla nivåer och alla områden. www.ledarna.se

Brandmännens Riksförbund är en organisation för för anställda inom räddningstjänsten i Sverige. www.brandfacket.se

Svensk Pilotförening är en organisation för civilt anställda piloter. www.swealpa.se

Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. www.hamn.nu

Sveriges Arbetares Centralorganisation eller syndikalisterna. www.sac.se

Mer om medlemmar i fackens organisationer finns i vår årsrapport i avsnitt 14.3, sid 158 och framåt.

Dokument:

Medlingsinstitutets årsrapport 2022 (pdf)