Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Dessa företag har knappt 1,9 miljoner anställda. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) organiserar Sveriges 290 kommuner och 21 regioner. Nästan 1,2 miljoner människor arbetar i kommunerna och regionerna.

Arbetsgivarverket företräder 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området med ca 270 000 anställda.

Övriga arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivaralliansen är arbetsgivarorganisation för omkring 3 200 ideella och idéburna organisationer med knappt 45 000 anställda.

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) förhandlar om löner och allmänna anställningsvillkor för bland annat bankanställda. BAO har knappt 160 delägare med drygt 43 000 anställda.

Fastigo organiserar 1 000 medlemsföretag inom bostads- och fastighets­branschen med 24 000 anställda.

Fremia företräder i huvudsak idéburna, kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer. Fremia har drygt 5 200 medlemsföretag som tillsammans har ca 146 000 anställda.

Frisörföretagarna har cirka 3 200 medlemsföretag med 3 700 anställda.

Sinf är en arbetsgivarorganisation med både tillverkande och tjänsteproducerande företag bland sina cirka 500 medlemsföretag. Antalet anställda i företagen är cirka 23 000.

Sobona organiserar kommunala företag, bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund. De cirka 1 100 medlemmarna har cirka 92 000 medarbetare.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkans församlingar, stift och samfälligheter med sammanlagt cirka 22 000 anställda.

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn med 116 medlemmar som har cirka 11 800 anställda.

Exempel på andra mindre organisationer som förhandlar om centrala kollektivavtal om löner och allmänna villkor är Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation, Folkbildningsförbundet, Sveriges Skorstensfejares Riksförbund och Teatercentrum.

Mer om medlemmarna i arbetsgivarnas organisationer finns i vår årsrapport i avsnitt 14.1, sid 153 och framåt.

Dokument:

Medlingsinstitutets årsrapport 2021(pdf)