De utgående lönerna i hela ekonomin har gått från att öka med ca 3 procent i årstakt under inledningen av 2023 till 4,4 procent i december. Även årsförändringarna av de centralt avtalade lönerna har stigit, från ca 2 procent de första månaderna 2023 till ca 4 procent i december.

– Generellt har industrins märke fått genomslag under 2023, då både avtalade och utgående löner steg snabbare från och med våren. I privat sektor är de utgående lönernas ökningstakt omkring en halv procentenhet högre än den avtalade löneökningstakten. I offentlig sektor är genomsnittslönens ökningstakt omkring en halv procentenhet lägre än den avtalade löneökningstakten, säger Petter Hällberg.

Lägre energipriser dämpade inflationen i december 2023. Konsumentpriserna exklusive boräntekostnader (KPIF) steg med 2,3 procent enligt SCB. Konsumentpriserna inklusive boräntekostnader (KPI) steg med 4,4 procent.

– En del av inflationsnedgången i december var temporär, vilket också innebär att en del av reallöneförstärkningen i december var tillfällig. Utan att räkna med ökade boräntekostnader i konsumentpriserna steg reallönen med 2,1 procent, vilket är en av de snabbare uppgångarna de senaste tio åren. Reallönen inklusive effekten från de höjda boräntorna var dock oförändrad, säger Petter Hällberg.

För helåret 2023 har lönerna ökat med i genomsnitt 3,8 procent i hela ekonomin, 4,1 procent i privat sektor och 3,2 procent i offentlig sektor.

Om statistiken:

Vid varje årsskifte uppdateras det statistiska urvalet för konjunkturlönestatistiken avseende den privata sektorn. Löneutvecklingen för hela ekonomin i januari månad publiceras därför i samband med utfallet för februari, vilket sker den 29 april 2024.

Preliminär statistik, som ännu inte inkluderar all retroaktiv lön, visar att lönerna ökade med 4,1 procent i december 2023 jämfört med december 2022. Lönerna i hela ekonomin förväntas öka med 4,4 procent när den slutgiltiga statistiken presenteras. En viss osäkerhet finns. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell blir det definitiva utfallet mellan 4,2 och 4,6 procent enligt ett 90-procentigt konfidensintervall.

Dokument:

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. december 2023 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik

Nyhetsbrev:

Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress nedan. Dina uppgifter används enbart till utskick av nyhetsbrevet.