Det finns över 100 centrala parter på den svenska arbetsmarknaden, drygt 50 arbetsgivarorganisationer respektive fackförbund, som tillsammans tecknar totalt omkring 650 kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Bland arbetsgivarorganisationerna dominerar Svenskt Näringsliv i den privata sektorn. Drygt 60 000 företag med mer än 1,8 miljoner anställda är medlemmar i organisationen. Antalet medlemsföretag har ökat under ett antal år. Under 2022 fick organisationen 685 nya medlemsföretag.

Antalet medlemsföretag ökade i alla storlekskategorier utom bland de allra största företagen (med 500 eller fler anställda). Exempelvis var det 84 fler företag med mellan 50‒249 anställda som var medlemmar i Svenskt Näringsliv vid årsskiftet 2022/23 jämfört med året innan.

Bland arbetsgivarorganisationerna utanför Svenskt Näringsliv minskade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation under året från 647 till 610 medlemmar på grund av sammanslagningar av mindre enheter. Även fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo redovisar något färre antal medlemmar vid slutet av 2022 jämfört med föregående år. I övrigt är förändringarna små sett till antalet medlemmar bland arbetsgivarorganisationerna utanför Svenskt Näringsliv. Samtliga organisationer redovisar ett ökat antal anställda bland sina medlemmar.

I offentlig sektor finns två arbetsgivarorganisationer:

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 regioner med sammanlagt 1,2 miljoner. Under 2022 såg SKR en viss ökning av antalet anställda.

Arbetsgivarverket företräder cirka 250 myndigheter, affärsverk och arbetsgivare med anknytning till det statliga området[1] med cirka 285 000 anställda.

Medlemsutvecklingen inom fackföreningsrörelsen

Under 2022 minskade LO:s medlemsförbund med totalt drygt 22 000 medlemmar. Det största förbundet Kommunal står för den största nedgången antalsmässigt, med drygt 11 500 färre medlemmar under 2022. I relation till storleken på förbundet är det dock Fastighets som hade störst nedgång. Förbundet tappade drygt 1 000 medlemmar, vilket motsvarar 4 procent. 2022 var enligt LO inte ett normalår när det gäller medlemsrekrytering och medlemskontakter. Framför allt under våren märktes det att det avbrott som pandemin medförde fortfarande hade stor påverkan då restriktionerna fortfarande gjorde det svårt att t ex besöka arbetsplatser. Samtidigt har den förändrade och mer fragmentiserade arbetsmarknaden gjort det svårare att rekrytera fackliga medlemmar jämfört med tidigare. För att hantera detta arbetar förbunden aktivt med att nå ut till potentiella medlemmar som exempelvis saknar en fysisk arbetsplats eller som behöver facklig information på andra språk än svenska.

2022 var i stort ett positivt år för tjänstemannaförbunden där merparten hade en medlemstillväxt, men där vissa något oroande trender samtidigt kunde skönjas. Sammantaget ökade TCO:s medlemsförbund med knappt 6 000 medlemmar, eller med 0,6 procent. Antalet medlemmar i Sveriges största fackförbund Unionen ökade återigen (med drygt 7 400 medlemmar, eller med 1,3 procent), vilket tyder på att 2021 års nedgång var ett tillfälligt hack i kurvan på förbundets långa period av tillväxt. Flera av TCO:s mindre förbund har ökat mycket i förhållande till sin storlek. Till vissa delar kan det förklaras av att vissa branscher växer som en följd av vilka frågor som dominerar samhällsdebatten (försvaret och lag och ordning).

Sammantaget ökade akademikerförbunden inom Saco med omkring 8 500 medlemmar, eller med drygt 1 procent, under 2022. Sex av förbunden hade i stort sett oförändrade medlemstal, medan åtta förbund minskade och åtta förbund ökade. En stor del av Saco-förbundens uppgång i antal medlemmar kan förklaras av att de två största förbunden Lärarförbundet och Sveriges ingenjörer ökade. Sveriges ingenjörer fick mer än 4 000 fler medlemmar under året, och Lärarförbundet ökade med drygt 2 100 medlemmar.

När det gäller förbunden utanför de fackliga centralorganisationerna hade Ledarna 96 466 yrkesaktiva medlemmar vid slutet av året, vilket innebär en ökning på  drygt 1 000 medlemmar under 2022.  Vid slutet av 2022 hade SAC 2 626 medlemmar, en ökning med drygt 200 medlemmar jämfört med föregående år.

Av de 3,9 miljoner yrkesaktiva fackliga medlemmarna i Sverige hör sex av tio till något av TCO:s eller Saco:s förbund medan fyra av tio hör till ett LO-förbund. Skillnaden i medlemsantal mellan å ena sidan LO-förbunden och å andra sidan TCO och Saco har ökat successivt sedan 2008, då de senare tillsammans för första gången hade fler yrkesaktiva medlemmar än LO:s förbund. Under 2022 fortsatte denna utveckling, i och med att LO-förbunden minskade med drygt 22 000 medlemmar medan TCO:s och Sacos förbund ökade med totalt knappt 15 000 medlemmar.

Läs mer om medlemsutvecklingen hos arbetsmarknadens organisationer i Medlingsinstitutets årsrapport (kapitel 14).


[1]Arbetsgivarverket har ett tjugotal icke-statliga medlemmar. Det avser verksamheter som har en naturlig koppling till det statliga området, i första hand museer och högskolor som bedrivs i stiftelseform. De icke-statliga medlemmarna ingår i det statliga avtalsområdet och tillämpar de avtal Arbetsgivarverket sluter.

Dokument:

Medlingsinstitutets årsrapport – avtalsrörelsen och lönebildningen 2022 (pdf, 11 mb)

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)