Årets avtalsrörelse är omfattande. Cirka 470 avtal av totalt 655 avtal på hela arbetsmarknaden ska omförhandlas 2023. Dessa avtal omfattar cirka 2,3 miljoner anställda.

I diagrammet nedan redovisas andelen avtal respektive andelen anställda som berörs av årets avtalsrörelse fördelade efter avtalens utlöpningstidpunkt.*

Diagram: Andel avtal och andel anställda fördelat efter utlöpningsmånad 2023

Källa: Medlingsinstitutet

Som framgår av diagrammet är mars den mest intensiva månaden räknat både i andelen avtal och i andelen anställda. Bland annat löper de flesta av industrins avtal ut den sista mars. Andra exempel är avtalet inom detaljhandeln mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund respektive avtalet för besöksnäringen (Gröna riksen) mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket.

*Av de avtal som löper ut är knappt 40 avtal så kallade centrala hängavtal. Det vill säga avtal där parterna har valt att tillämpa avtal som den fackliga motparten har med annan arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarorganisationerna Fremia respektive Fastigo har exempelvis flera sådana centrala hängavtal med sina motparter.

Läs mer i Medlingsinstitutets årsrapport för 2022.

Dokument:

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2022 – Medlingsinstitutets årsrapport (pdf, 11 mb)

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)