På svensk arbetsmarknad finns ca 650 kollektivavtal på central nivå. Under 2023 ska drygt 470 av dem omförhandlas, vilket berör ca 2,3 miljoner anställda.  67 centrala kollektivavtal är kvar att omförhandla under året, varav merparten går ut den sista september. Dessa är de fem största avtalen när det gäller antalet anställda:

RALS ( Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O löper ut 30 september och omfattar 130 000 anställda.

Kollektivavtalet för personlig assistans mellan Fremia och Kommunal för ca 31 000 anställda. Gäller t.o.m. 30 september.

Bussbranschavtalet mellan Sveriges Bussföretag och Kommunal löper ut 30 september och omfattar ca 21 000 anställda.

Kollektivavtalet Samhall mellan Fremia, Samhall och LO-förbunden omfattar ca 20 000 anställda och gäller t.o.m. 30 september.

Friskoleavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Sveriges Lärare, omfattar ca 14 000 anställda. Löper ut 31 augusti.

Diagrammet nedan visar andelen avtal som löper ut i respektive månad under årets avtalsrörelse samt andelen nytecknade avtal, med eller utan medling.

Diagram som visar andelen avtal som löper ut i respektive månad under avtalsrörelsen 2023 samt andelen nytecknade avtal, med eller utan medling.
I kategorin ’kvarstående avtal’ ingår både avtal som ännu inte har tecknats och avtal som ännu inte inkommit till Medlingsinstitutet.

Nedanstående diagram visar andelen anställda som omfattas av avtalen som ska omförhandlas under 2023, fördelade efter avtalens utlöpningstidpunkt.   

Stapeldiagram som visar andelen anställda som omfattas av avtalen som ska omförhandlas under 2023, fördelade efter avtalens utlöpningstidpunkt.
I kategorin ’kvarstående avtal’ ingår både avtal som ännu inte har tecknats och avtal som ännu inte inkommit till Medlingsinstitutet.

Länkar:

Avtalsrörelsen 2023

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk – Get a Newsletter)