Den internationellt konkurrensutsatta industrin har en lönenormerande roll på svensk arbetsmarknad. Industrins förhandlingar påverkas delvis av internationella industrilöner, särskilt de tyska.  

Under en längre tid har genomsnittslönen i svensk och tysk tillverkningsindustri i stort sett följts åt. Detta gäller även de senaste månaderna, förutom då engångsbelopp tillfälligt höjt lönenivån i Tyskland.

Metall- och elektronikavtalet* mellan IG Metall och Gesamtmetall är det mest inflytelserika kollektivavtalet i Tyskland. I juni i år började de tyska lönerna öka snabbare då höjningen i det senaste avtalet slog igenom. Samtidigt såg vi en motsvarande uppgång i Sverige som en följd av det nya industrimärket. Industrilönerna ser alltså ut att fortsätta stiga i liknande takt i de båda länderna.

Löner i tillverkningsindustrin t.o.m. augusti 2023

Diagram som visar hur svenska och tyska industrilöner följer samma bana
Lön per arbetad timme för arbetare och tjänstemän. Säsongsrensade värden. Svenska löner enligt konjunkturlönestatistiken, inklusive modellskattning för retroaktiv lön augusti 2022- augusti 2023. Källor: Destatis och Medlingsinstitutet.

*Metall- och elektronikavtalet löper i två år från 1 oktober 2022 till och med 30 september 2024. Den första lönehöjningen på 5,2 procent skedde den 1 juni 2023 och den andra höjningen på 3,3 procent inträffar den 1 maj 2024. I slutet av avtalsperioden ska lönerna alltså ha ökat med 8,5 procent. Att avtalsperioden inleddes med åtta månader utan lönehöjning bidrar till att minska avtalsvärdet för den tid som avtalet gäller. Detta kompenseras delvis av två stora engångsbelopp i februari 2023 och februari 2024.

Läs mer om utvecklingen av löner och konkurrenskraften i rapporten nedan.

Dokument:

Löneläget oktober 2023 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)