De norska reallönerna har ökat snabbare än i andra länder, inklusive Sverige, under en längre tid. Särskilt fram till finanskrisen 2008/2009 ökade lönerna snabbt i Norge, med en genomsnittlig ökning på över 3 procent per år. Men sedan dess har lönerna ökat långsammare, liksom i flera andra länder.

Reallön, procentuell förändring per år 1996-2022

stapeldiagram över reallöneutvecklingen i Norge jämfört med ett urval länder
I beräkningen av reallöneutvecklingen (löneökningar-inflation) baseras lönestatistiken på nationalräkenskaper 1995-1999, Labour Cost Index (europeiska länder), Employment Cost index (USA och Kanada) och nationell lönestatistik (Storbritannien) från och med år 2000. Inflationen utgår från harmoniserat konsumentprisindex (HIKP för de europeiska länderna exkl. Storbritannien, i övrigt total KPI som liksom HIKP exkluderar boräntekostnader). *) Reallön beräknad med konjunkturlönestatistiken och KPI totalt. Källor: Medlingsinstitutet, OECD, IMF, EU-kommissionen (AMECO), ONS och SCB.

Olje- och gasindustrin har varit en viktig faktor för Norges ekonomi och höga löner sedan 1970-talet. Dessa sektorer har ökat produktiviteten och därmed lagt grunden för de höga reallöneökningarna. Globaliseringen har spätt på efterfrågan på olja i tillverkningsländerna – samtidigt som de varor Norge importerar blivit billigare. Sammantaget har det gynnat förutsättningarna för större löneökningar än i andra länder. De höga intäkterna och lönerna inom olje- och gassektorn har också bidragit till urstarka offentliga finanser och ökad efterfrågan inom andra sektorer.

För att förhindra att ekonomin överhettas till följd av de rikliga naturresurserna har bland annat en offentlig oljefond inrättats som suger upp en del av de årliga överskotten. Ett annat viktigt inslag är frontfagsmodellen, som innebär att konkurrensutsatta sektorer förhandlar om sina löner först och sätter normen för resten av ekonomin. Detta gör att Norge har kunnat upprätthålla en konkurrenskraftig industri även utanför olje- och gassektorn.

Länkar:

Hur har reallönerna utvecklats?

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)