Lönerna i hela ekonomin väntas ha ökat med 3,1 procent i december när statistiken blir definitiv. Enligt de preliminära siffrorna ökade lönerna med 3,0 procent jämfört med december året innan.

Den genomsnittliga löneökningstakten för kalenderåret 2022 steg med 2,7 procent. Den lägre takten jämfört med december beror på låga avtalade löneökningar under det första kvartalet.

– Löneökningstakten har legat stabilt runt samma nivå sedan våren 2022, då en majoritet av de anställda förhandlade om lönen senast. I privat sektor har lönerna ökat snabbare än på många år, men det har inte skett någon tydlig förändring mellan våren och årsskiftet trots fortsatt stark konjunktur på arbetsmarknaden, säger Petter Hällberg.

Inflationstakten i december uppgick till 10,2 procent enligt KPI med fast ränta. Den genomsnittliga reallönen sjönk därmed med 7,1 procent jämfört med året innan. Räknas stigande boräntekostnader in i inflationen föll reallönen med 9,2 procent i december.

– Jämfört med tidigare år ökar de nominella lönerna snabbare på bred front i privat sektor, men vi ser ännu inga tecken på att fallet i reallönerna dämpas, säger Petter Hällberg.

Vid varje årsskifte uppdateras det statistiska urvalet för konjunkturlönestatistiken avseende den privata sektorn. Löneutvecklingen för hela ekonomin i januari månad publiceras därför i samband med utfallet för februari, vilket sker den 28 april 2023.

Dokument

Rapport: Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. december 2022 (pdf)

Länkar:

Konjunkturlönestatistik – diagram och tabeller

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)