Med hängavtal avses ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en facklig organisation där arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen utan att vara medlem i arbetsgivarorganisationen. Även parter på förbundsnivå tecknar ibland avtal som kan kallas för hängavtal pga att de ”hänger” på ett annat centralt kollektivavtal.

Enligt uppgifter från Fora fanns det under 2022 cirka 66 000 hängavtalsanslutningar, vilket är något färre än under 2021. Uppgifterna avser hängavtal med såväl arbetarförbund som tjänstemannaförbund.

När det gäller hur många arbetstagare som varit anställda i företag som endast är bundna av hängavtal rapporteras uppgifterna till Foras register med ett års förskjutning. Det saknas därför siffror för 2022. Det ska också framhållas att här finns endast uppgifter för arbetstagare som omfattas av hängavtal med LO-förbund.  År 2021 var antalet arbetstagare i sådana företag cirka 186 500, vilket är något fler än 2020.[1]

Under 2022 tecknades 2 280 nya hängavtal. Det är LO-förbunden som tecknat flest hängavtal. Bland tjänstemanna- och akademikerfacken är det Unionen som stått för flest hängavtalsanslutningar.

Tabell över nytecknade hängavtal registrerade hos Fora 2013-2022
Källa: Fora

Dessutom tillkommer de kollektivavtalsanslutningar som uppkommer vid arbetsgivares inträde i en arbetsgivarorganisation. Fora registrerade cirka 8 000 nya sådana kollektivavtalsanslutningar under 2022, vilket är färre än under 2021.

Fora hade totalt nästan 139 500 kollektivavtalsanslutningar genom medlemskap i arbetsgivarorganisation registrerade under året, vilket är något fler än under 2021.

Under 2022 uppstod alltså drygt 10 000 nya kollektivavtalsbindningar med enskilda arbetsgivare, antingen genom arbetsgivares tecknande av hängavtal eller genom inträden i någon arbetsgivarorganisation.

Foras uppgifter lämnades till Medlingsinstitutet den 9 december 2022, smärre förändringar av siffrorna kan alltså ha inträffat efter det datumet. Det bör understrykas att uppgifterna är ungefärliga och kan innehålla en del felaktigheter.

Läs mer om hängavtal i Medlingsinstitutets årsrapport (kapitel 4).


[1] I siffran för antal arbetstagare som arbetar i företag med hängavtal (med något LO-förbund) ingår alla arbetstagare som någon gång under året haft en anställning (i sådana företag).

Dokument:

Medlingsinstitutets årsrapport – avtalsrörelsen och lönebildningen 2022 (pdf, 11 mb)

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)