Den senaste tiden har Sverige både haft en något långsammare löneutveckling och en något högre inflation jämfört med omvärlden. Reallönen har minskat mer här än i euroområdet och i de flesta av konkurrentländerna sedan den globala inflationen tog fart. I länder som t ex Belgien, Finland, Nederländerna, Spanien och USA steg lönerna snabbare än priserna under det andra kvartalet i år.

I Sverige har de centrala löneavtalen oftast längre löptider och ett mer samordnat tidsschema än i de flesta andra länder. I slutet av 2020 tecknades treåriga löneavtal. När inflationsuppgången blev överraskande brant bidrog detta till att reallönerna (lön justerat för inflation) pressades ner mer i Sverige än i merparten av konkurrentländerna.

Det motsatta förhållandet gällde t ex under perioden 2013-2020 då det också skrevs långa avtal (med undantag av år 2016), men då inflationen istället var överraskande låg år efter år, vilket bidrog till reallöneökningar.

Reallöner i olika länder t.o.m. andra kvartalet 2023

Diagram som visar reallöneutvecklingen i Sverige, EU och USA 2019-2023
Lön enligt WAG i Labour Cost Index för europeiska länderna, Employment Cost Index för USA, lön per vecka enligt ONS i Storbritannien samt lönekostnadsindex i Norge. Inflationskomponenten avser harmoniserat konsumentprisindex för Europa. Källor: Eurostat, BLS, ONS och egna beräkningar.

Den negativa utvecklingen av de svenska reallönerna rör förändringar jämfört med föregående år. Enligt den månadsvisa lönestatistiken sjunker dock inte reallönenivån längre månad för månad. Lönerna har nu tagit mer fart och inflationen har bromsat in, vilket innebär att reallönens nivå var högre i augusti än strax före årsskiftet.

Reallön i Sverige till och med augusti 2023

Diagram som visar reallöneutvecklingen i Sverige åren 2019-2023
Baseras på definitiva löneutfall till och med juli 2022 och preliminära löneutfall respektive modellskattningar för perioden augusti 2022 – juli 2023. Säsongsrensade värden. Källor: Medlingsinstitutet och SCB.

Läs mer om varför reallönerna har minskat så snabbt i Sverige i rapporten nedan.

Dokument:

Löneläget oktober 2023 (pdf, 1 mb)

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)