EU-direktivet om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer, eller kort och gott lönetransparensdirektivet, antogs den 10 maj 2023.

Hur Sverige ska genomföra direktivet i svensk lagstiftning är nu föremål för en statlig utredning under ledning av Jonas Malmberg, justitieråd vid Högsta domstolen och ledamot av Medlingsinstitutets insynsråd.

Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg är en av de experter som har knutits till utredningen.

– Jag ser fram emot att bidra med statistisk kunskap, framför allt i den del av direktivet som handlar om årliga nationella beräkningar av löneskillnader mellan könen, säger John Ekberg.

Det utredningen ska titta på är om det finns något i svensk rätt som behöver förändras för att Sverige ska uppfylla de nya EU-reglerna med utgångspunkt bland annat i den svenska arbetsmarknadsmodellen, arbetsmarknadens parters autonomi och diskrimineringslagens systematik.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2024.

Länkar:

Löneskillnaden mellan kvinnor och män

Genomförande av EU-direktivet om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer (regeringen.se)

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (via Get a Newsletter)