12/3-24 Skattningarna för 2021 och 2022 avseende mäns och kvinnors genomsnittliga månadslön, samt löneskillnaden mellan kvinnor och män, i redovisningsgrupperna offentlig sektor och staten har korrigerats efter denna rapports publicering. För uppdaterade siffror, se tabellpaket tillgängligt här Lönestrukturstatistik. Uppdaterade tabeller finns även tillgängliga på scb.se

Skillnad mellan sektorerna

Den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan könen är att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge. Det bidrar också till att löneskillnaden är olika stor i olika sektorer. Störst är den i regionerna och minst i kommunerna.

Genomsnittslöner* och kvinnors lön i procent av mäns lön 2022

*Månadslönerna är avrundade till närmaste hundratal. Källa: Medlingsinstitutet och SCB.

Utveckling av löneskillnaden

diagram över utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män

I ett så kallat bubbeldiagram kan man se hur kvinnor och män fördelar sig på olika yrken. Cirklarnas storlek visar hur många som arbetar i yrket och läget i förhållande till 100-procentslinjen visar hur stor löneskillnaden är. Cirklar under linjen visar att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män i yrket och tvärt om.

Kvinnors lön i procent av mäns, genomsnittslön, storlek och andel kvinnor för respektive yrke, hela ekonomin, år 2022

Källa: Medlingsinstitutet och SCB.

Oförklarad löneskillnad

Med hjälp av en statistisk metod som kallas standardvägning kan man se hur skillnader i till exempel yrke, ålder, utbildning och sektor påverkar lönen. Det visar sig att en löneskillnad mellan könen på 4,7 procent inte kan förklaras med den tillgängliga statistiken. Det är emellertid inte ett mått på diskriminering utan en skillnad som är oförklarad i statistisk mening.

Dokument:

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2022 (pdf, 1 mb)

Tabeller, Lönestrukturstatistik hela ekonomin (xlsx)

Kontaktperson:

Foto å John Ekberg statistikansvarig Medlingsinstitutet

John Ekberg

Statistikansvarig

Fråga mig om statistiken om löneskillnader

   08-545 292 42  |  070-751 74 53