I juni fick Medlingsinstitutet ett nytt uppdrag av regeringen, att analysera inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

– Det innebär att vi ska göra en jämställdhetsanalys av löneinkomster och andra inkomster.

Dessutom ska vi analysera hur avkastning från kapital, företagarinkomst/näringsinkomst samt transfereringar fördelas mellan kvinnor och män, berättar John Ekberg, som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

I uppdraget ingår att analysera utvecklingen över tid, hur inkomstskillnader ser ut på olika delar av arbetsmarknaden samt hur inkomstgapet ser ut för olika grupper i befolkningen (exempelvis efter ålder, födelseregion och utrikes föddas vistelsetid i Sverige).

– Under hösten har vi jobbat med att specificera vilka datakällor som vi ska använda oss av för att kunna göra dessa analyser. Det har vi gjort i nära samarbete med SCB, som ansvarar för merparten av statistiken som vi behöver för detta, säger John Ekberg.

För att analysera löneinkomster och andra inkomster används ”individuell disponibel inkomst”. Den disponibla inkomsten består av inkomster från marknaden (ex löne/näringsinkomst och kapitalinkomster) och välfärdsstaten (ex sjuk/föräldrapenning och arbetsmarknadsstöd) minus negativa transfereringar (ex skatt och återbetalt studielån).

För att belysa hur inkomstskillnader mellan kvinnor och män ser ut i olika grupper i samhället används dels demografiska variabler, dels den registerbaserade produkten Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS), som SCB tar fram. BAS delar in befolkningen i sex grupper utifrån deras arbetsmarknadsstatus: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig. 

– Genom att använda BAS kan vi göra jämförelser inom och mellan olika grupper i befolkningen utifrån deras arbetsmarknadsstatus.

– Det återstår en hel del arbete för att komma i mål, men vi har under hösten tillsammans med SCB lagt en bra grund för att kunna slutföra uppdraget på ett bra sätt under våren, avslutar John Ekberg. 

Resultatet av uppdraget kommer att redovisas som en del i Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män som publiceras i juni 2023. Dessutom ska myndigheten även lämna förslag på hur jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster kan göras regelbundet.

Dokument:

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021 (pdf)

Länkar:

Uppdrag att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster (regeringen.se)

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (extern länk via Get a Newsletter)